SKU 12042

14 克拉白金蓝宝石和钻石吊坠 #7

正常价格 $2,550.00

含税。 运费 在结账时计算。

14 克拉白金蓝宝石和钻石吊坠,镶嵌 3 颗圆形切割蓝宝石,总重量约为 1.20 克拉,颜色为绿色和蓝色。

2 颗圆形切割蓝宝石的总重量约为 0.06 克拉,颜色为蓝色。

58 颗圆形明亮式切割钻石,总重量约为 0.40 克拉。

SI/PI 净度、G/I 颜色。

Ref3000