SKU 12041

14 克拉白金蓝宝石和钻石吊坠

正常价格 $2,098.00

含税。 运费 在结账时计算。

14 克拉白金蓝宝石和钻石吊坠,镶嵌 2 颗梨形切割和 1 颗椭圆形蓝宝石,总重量约为 1.2 克拉,颜色为绿色和蓝色。

3 颗圆形切割蓝宝石的总重量约为 0.06 克拉,颜色为蓝色。

14 颗圆形明亮式切割钻石,总重量约为 0.10 克拉。

SI/PI 净度,G/H 颜色

Ref3000